Số phận VNCH đã được định đoạt từ 20 tháng 8 năm 1972 tại Bắc Kinh - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 0
Người dùng # bài viết