Anh A yêu cô B nhưng lại nắm tay cô C - Ai đã đăng?