Hài hước thì có hạn nhưng thủ đoạn thật vô biên! - Ai đã đăng?