Lúc 10h00 ngày 26/03/2014, Kiếm Thế 2 chính thức khai môn máy chủ mới Hoàng Kim - Ai đã đăng?