Bạn có vô tình làm hại động cơ làm việc của bạn? - Ai đã đăng?