Honda ES 01 – Sự ngạc nhiên từ Thái Lan - Ai đã đăng?