Không có lỗi kỹ thuật xe trong vụ tai nạn của Paul Walker - Ai đã đăng?