Hai lao động trẻ trốn thoát khỏi bãi vàng khổ sai - Ai đã đăng?