Hơn chục người khống chế chủ bè bắt cá trừ nợ - Ai đã đăng?