Lúc 10h 02/04/2014,kiếm thế Bà Tưng khai mở sever 5 - Ai đã đăng?