Liberty Retyling có giá bán từ 57 triệu đồng - Ai đã đăng?