Khai giảng lớp học tiếng Pháp tại Hà Nội - Ai đã đăng?