Tuyển Nhân Viên Đánh Máy Văn Bản, Nhập Số Liệu Trên Toàn Quốc - Ai đã đăng?