Đào tạo CHỨNG CHỈ TIN HỌC cấp tốc tại Hồ Chí Minh,Hà Nội ( tin a,tin b) - Ai đã đăng?