Toyota Aygo 2014: 4,1 lít xăng cho 100km đường - Ai đã đăng?