60.000 người muốn phục vụ lễ nhậm chức của Obama - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 0
Người dùng # bài viết