11h30 Hom Nay JX Hop Nhat open Tang Ngua 100+KimPhong+bi kip+62van - Ai đã đăng?