Ảnh chụp ôtô khi đăng kiểm dán vào đâu? - Ai đã đăng?