[JX] thoidaivolam.com Open lúc 11h Hôm nay thứ 3 ngày 24-6-14 - Ai đã đăng?