Mini Coupe 2012 có giá bán 22.000 USD - Ai đã đăng?