Ngôn ngữ PHP là ngôn ngữ tốt nhất cho phát triển web - Ai đã đăng?