Sro Private Việt Nam | Max Lv 120 | Item D13 ngoại hình D17 | Drop Full Map Jupiter | - Ai đã đăng?