Volamprovn Open 11h30 Thứ 3 Ngày 22-7-14 Khám Phá Sever mới này nhé - Ai đã đăng?