Thuần Việt Hay 9X, Giá Trị Cuả Ngôn Từ . - Ai đã đăng?