Trung Quốc đang rút giàn khoan Hải Dương 981 - rút về hẳn hay chỉ để tránh bão??? - Ai đã đăng?