Cấy mô các chồi bất định trên các mắt của Phalaenopsis - Ai đã đăng?