Ngày 20/07/2011 Chuyến đi từ thiện tại nhà Tình Thương – Cô Nhi chùa Bửu Thắng - Ai đã đăng?