Samsung Galaxy Note 3 hạ giá, mở đường cho Galaxy Note 4 - Ai đã đăng?