Những thông số cơ bản của máy thủy bình - Ai đã đăng?