Thầy pháp - Phong thuỷ.Khoa học và mê tín. - Ai đã đăng?