2 tấm cưới...............có tới 470 tấm đứa trước 2 tấm - Ai đã đăng?