Bằng MBA Hoa Kỳ, học hoàn toàn tại Việt Nam - Ai đã đăng?