Không Căn Bản, Học Vật Lý 12 Như Thế Nào? - Ai đã đăng?