Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam

Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam (http://uhm.vn/forum/index.php)
-   Themes Blog Yahoo 360Plus (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?f=234)
-   -   Themes Tình Yêu - Themes Blog Yahoo 360Plus (http://uhm.vn/forum/showthread.php?t=127090)

kids0407 18/12/2011 12:11 PM

Themes Tình Yêu - Themes Blog Yahoo 360Plus
 
[CENTER][SIZE=4][COLOR=Red][B]Themes Tình Yêu - Themes Yahoo Blog Plus[/B]
[/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[B][COLOR=magenta]Tình yêu - [/COLOR][COLOR=red]Theme 1 - Green Forever[/COLOR][/B][B] - [URL="http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/#"]Tác giả: EPPLEY[/URL][/B] [SIZE=4][COLOR=#9900FF][/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=4][COLOR=#9900FF][B]Hình ảnh chi tiết[/B][/COLOR][/SIZE]

[IMG]http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/1.jpg[/IMG]
[/CENTER]


[HTML]/* Khu Vuc Nen Ngoai Code CSS*/
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list,
body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:#c0dcac ;}
/* mau nen va link hinh co the thay doi duoc nhung phai hop tong mau voi nhau, co the bo khong dung phan "url(xxxxx) repeat", co the thay the che do "repeat" thanh "fixed" */
/* Ket Thuc Khu Vuc Nen Ngoai Code SSS*/
/* Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/
body{background:#c0dcac;}
/* mau nen cua theme thay doi theo dung mau da thiet ke se lam tang tinh my thuat cho theme */
#doc2, #doc{background:#c0dcac url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/green-forever-top.jpg) no-repeat center top;}
/* mau nen cua theme va link hinh top-theme nay thay doi duoc*/
#bd{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/green-forever-bot.jpg ) no-repeat center bottom;}
/* mau nen cua theme va link hinh bottom-theme nay thay doi duoc*/
/* Luu y: mau nen cua 2 hang tren phai dong nhat mot ma mau voi nhau theo mau nen cua code theme */
/* Ket Thuc Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/
/* Thay Hinh Nen Thanh Tieu De Cho Cac Module*/
#photo_highlight .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#mod_bookmark .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #article_new .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #folder .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#search_module .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #update_date .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#comment_new .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #statistic .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10004 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10006 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10009 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10010 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,#friendlist_module .hd .titlebar
{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/TD-xanh-la.png) repeat-x left top;}
/* link hinh nen thanh tieu de cac module nay co the thay doi */
/* Ket Thuc*/
/* Mau Chu Cho Tieu De Mot So Module*/
h2, .hd .titlebar .hd, .hd .titlebar .hd h2, .hd .titlebar .hd h2 a, .mod-alist-searchbox form strong, a, a:visited, #blog_title .bd h2, #blog_title .hd p, .mod-alist-searchbox{color:##F3D40C} /* mau chu nay co the thay doi cho phu hop voi theme*/
/* Ket Thuc*/
/* Lam Trong Suot Nen Module Ten Blog va Module Blast */
#blog_title .bd, #blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/rce-xanh-la.png);} /* link hinh nen cua blast nay co the thay doi*/
.rc div, .rc, .rc_bd, .rc_bd div.rc_bc, .rc_ft div, .rc_ft {background:transparent no-repeat left top;}
#blast .rc_ft, #blast .rc_ft div{background:transparent no-repeat left top;}
/* Ket Thuc*/
/* Module Ten Blog */
/* Tuy theo chieu cao cua hinh banner ma thay doi do cao nay cho phu hop, tru truong hop khong cai banner vao module nay thi khong can thay doi*/
#blog_title .bd h2{font-weight:bold;font-size:150%;}
#blog_title .rc_bc .bd{text-align:center;} /*Canh le phai (right), canh giua (center), canh le trai (left) */
/* Ket Thuc*/
/* Border Cac Module */
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/rcne-xanh-la.png) no-repeat right bottom;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/rcnw-xanh-la.png) no-repeat left bottom;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/rce-xanh-la.png) repeat-y right top;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/rcwe-xanh-la.png) repeat-y ;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/rcse-xanh-la.png) no-repeat right top;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/rcsw-xanh-la.png) no-repeat left top;}
/* Border cua Blast trong suot*/
#blast .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/blastsw-xanh-la.png) no-repeat left bottom;}
#blast .rc_ft div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/blastse-xanh-la.png) no-repeat right bottom;}
/* Ket Thuc*/
/* Hinh Nen Trong Suot Cho Cac Module */
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background-color:transparent;background-image:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/BG-xanh-la.png);} /* link hinh nen trong suot nay co the thay doi*/
.mod-alist-full .main-bd {background-color:transparent;background-image:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/1/trong-suot.png );} /* link hinh nen trong suot nay co the thay doi*/
[/HTML]

kids0407 18/12/2011 12:12 PM

Tình yêu - Theme 2 - Green Lemon - Tác giả: Vũ Nguyễn
 
[B][COLOR=magenta]Tình yêu - [/COLOR][COLOR=red]Theme 2 - Green Lemon[/COLOR][/B][B] - [URL="http://vn.myblog.yahoo.com/vunguyen-blog"]Tác giả: Vũ Nguyễn[/URL][/B] [B]

[/B][CENTER][SIZE=4][COLOR=#9900FF][B]Hình ảnh chi tiết[/B][/COLOR][/SIZE]

[IMG]http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/1.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[HTML]
/* Khu Vuc Nen Ngoai Code CSS*/
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list,
body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:#92b128 ;}
/* mau nen va link hinh co the thay doi duoc nhung phai hop tong mau voi nhau, co the bo khong dung phan "url(xxxxx) repeat", co the thay the che do "repeat" thanh "fixed" */
/* Ket Thuc Khu Vuc Nen Ngoai Code SSS*/
/* Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/
body{background:#92b128;}
/* mau nen cua theme thay doi theo dung mau da thiet ke se lam tang tinh my thuat cho theme */
#doc2, #doc{background:#92b128 url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/lemon-top.jpg) no-repeat center top;}
/* mau nen cua theme va link hinh top-theme nay thay doi duoc*/
#bd{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/lemon-bot-1.jpg) no-repeat center bottom;}
/* mau nen cua theme va link hinh bottom-theme nay thay doi duoc*/
/* Luu y: mau nen cua 2 hang tren phai dong nhat mot ma mau voi nhau theo mau nen cua code theme */
/* Ket Thuc Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/
/* Thay Hinh Nen Thanh Tieu De Cho Cac Module*/
#photo_highlight .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#mod_bookmark .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #article_new .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #folder .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#search_module .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #update_date .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#comment_new .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #statistic .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10004 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10006 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10009 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10010 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,#friendlist_module .hd .titlebar
{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/TD-xanh-la.png) repeat-x left top;}
/* link hinh nen thanh tieu de cac module nay co the thay doi */
/* Ket Thuc*/
/* Mau Chu Cho Tieu De Mot So Module*/
h2, .hd .titlebar .hd, .hd .titlebar .hd h2, .hd .titlebar .hd h2 a, .mod-alist-searchbox form strong, a, a:visited, #blog_title .bd h2, #blog_title .hd p, .mod-alist-searchbox{color:##F3D40C} /* mau chu nay co the thay doi cho phu hop voi theme*/
/* Ket Thuc*/
/* Lam Trong Suot Nen Module Ten Blog va Module Blast */
#blog_title .bd, #blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;background-image:url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/rce-xanh-la.png);} /* link hinh nen cua blast nay co the thay doi*/
.rc div, .rc, .rc_bd, .rc_bd div.rc_bc, .rc_ft div, .rc_ft {background:transparent no-repeat left top;}
#blast .rc_ft, #blast .rc_ft div{background:transparent no-repeat left top;}
/* Ket Thuc*/
/* Module Ten Blog */
/* Tuy theo chieu cao cua hinh banner ma thay doi do cao nay cho phu hop, tru truong hop khong cai banner vao module nay thi khong can thay doi*/
#blog_title .bd h2{font-weight:bold;font-size:150%;}
#blog_title .rc_bc .bd{text-align:center;} /*Canh le phai (right), canh giua (center), canh le trai (left) */
/* Ket Thuc*/
/* Border Cac Module */
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/rcne-xanh-la.png) no-repeat right bottom;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/rcnw-xanh-la.png) no-repeat left bottom;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/rce-xanh-la.png) repeat-y right top;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/rcwe-xanh-la.png) repeat-y ;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/rcse-xanh-la.png) no-repeat right top;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/rcsw-xanh-la.png) no-repeat left top;}
/* Border cua Blast trong suot*/
#blast .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/blastsw-xanh-la.png) no-repeat left bottom;}
#blast .rc_ft div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/blastse-xanh-la.png) no-repeat right bottom;}
/* Ket Thuc*/
/* Hinh Nen Trong Suot Cho Cac Module */
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background-color:transparent;background-image:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/BG-xanh-la.png);} /* link hinh nen trong suot nay co the thay doi*/
.mod-alist-full .main-bd {background-color:transparent;background-image:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/trong-suot.png);} /* link hinh nen trong suot nay co the thay doi*/
/* Ket Thuc*/
/* Chu Dam Va Canh Le Tieu De Cac Module */
.blog_titlebar .hd p{font-weight:bold;}
.hd .titlebar .hd h2{text-align:Center;}
/* Ket Thuc*/
/* Cac Doan Code CSS Trang Tri Khac Neu Co */
/* Noi Dung Cac Phan Code CSS Khac */
/* Nut Homepage*/
div.backhomtbtn a.backtomyblog { background: url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/2/gohom-02.png) no-repeat; }
/* Ket Thuc*/
#blast .rc_bc .bd a {font-weight:bold;font-style:italic;color:#ffffff;}

[/HTML]

kids0407 18/12/2011 12:13 PM

Tình yêu - Theme 3 - Rose Garden - Tác giả: W.Dephia
 
[B][COLOR=magenta]Tình yêu - [/COLOR][COLOR=red]Theme 3 - Rose Garden[/COLOR][/B][B] - [URL="http://dephia.tk/"]Tác giả: W.Dephia[/URL][/B] [SIZE=4][COLOR=#9900FF][/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=4][COLOR=#9900FF][B]Hình ảnh chi tiết[/B][/COLOR][/SIZE]

[IMG]http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/1.jpg[/IMG]
[LEFT]
[HTML]

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date , body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:#FFB0D0 url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/bground.jpg) repeat fixed center;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/tittlebg.png) center;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd a,
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{color:#ffeafa;text-align:center;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/bg.png);color:#fff;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd a, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd a, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd a{color:#fad4f9;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd a:hover, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd a:hover, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd a:hover{color:#f8f77f;}

#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/border.gif) repeat-x right bottom;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/border.gif) no-repeat left top;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/border.gif) repeat-y right top;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/border.gif) repeat-y left top;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/border.gif) repeat-x right top;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/border.gif) no-repeat left bottom;}
#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .rc_bc .bd{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/bg.png);border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#ffeafa;border-right-color:#ffeafa;border-bottom-color:#ffeafa;border-left-color:#ffeafa;}
}
#mod_lifeline div.bd{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/bg.png) !important;}
#mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/border.gif) repeat-y right top!important;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-alist-full .alist-comment li{border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-left-style:dashed;border-top-color:#ffeafa;border-right-color:#ffeafa;border-left-color:#ffeafa;border-bottom-color:#ffeafa;}
#profile_info , #profile_info .bd #blog_profile .bd, #profile_info .bd #personal_profile .bd, #profile_info .bd #introduction_profile .bd, #profile_info .bd #personal_profile .bd th , #profile_info th {background:none;}
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination, #photo_highlight .ft {background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/bg.png);}
#folder .bd ul li, #article_new .bd ul li, #comment_new .bd ul li{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/3/button.png) no-repeat 3px 3px;}
#gallery_list .bd {background:none;}#photo_enlarge .bd, #photo_enlarge .ft {background:none;}
#photo_enlarge .ft #post_rte_create, #photo_comment .bd {background:none;}#photo_enlarge .c_photo_enlarge .ft {background:none;}
#photo_enlarge .bd .c_photo_enlarge .bd {background:none;}#gallery_list .ft .pagination .pagination {background:none;}
#gallery_list .ft .pagination {background:transparent;}
#photo_highlight .ft .more {background:transparent;}
#photo_highlight .ft .more a {font-size:110%;font-style:italic;font-weight:bold;color:#ffffff;}
#blog_title .rc div, #blog_title .rc, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd div.rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div{background:transparent;}


[/HTML]
[/LEFT]
[/CENTER]

kids0407 18/12/2011 12:14 PM

Tình yêu - Theme 4 - Hồng - Tác giả: Hưngmèo
 
[B][COLOR=magenta]Tình yêu - [/COLOR][COLOR=red]Theme 4 - Hồng[/COLOR][/B][B] - [URL="http://hungmeo.tk/"]Tác giả: Hưngmèo[/URL][/B]

[CENTER] [SIZE=4][COLOR=#9900FF][B]Hình ảnh chi tiết[/B][/COLOR][/SIZE]

[IMG]http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/4/1.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[HTML]/* Khu Vuc Nen Ngoai Code CSS*/
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list,
body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background:#FFFFFF ;}
/* mau nen va link hinh co the thay doi duoc nhung phai hop tong mau voi nhau, co the bo khong dung phan "url(xxxxx) repeat", co the thay the che do "repeat" thanh "fixed" */
/* Ket Thuc Khu Vuc Nen Ngoai Code SSS*/
/* Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/
body{background:#FFFFFF;}
/* mau nen cua theme thay doi theo dung mau da thiet ke se lam tang tinh my thuat cho theme */
#doc2, #doc{background:#FFFFFF url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/4/uhm1.jpg) no-repeat center top;}
/* mau nen cua theme va link hinh top-theme nay thay doi duoc*/
#bd{background:transparent url(http://blog.uhm.vn/plus/tinhyeu/4/uhm2.jpg) no-repeat center bottom;}
/* mau nen cua theme va link hinh bottom-theme nay thay doi duoc*/
/* Luu y: mau nen cua 2 hang tren phai dong nhat mot ma mau voi nhau theo mau nen cua code theme */
/* Ket Thuc Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/
[/HTML]


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:17 PM

Copyright ©2008 - 2018, Uhm.vN
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Uhm.vN