Mng giúp e với!!! - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Mng giúp e với!!! - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học cơ sở (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=109)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=332)
+---- Chủ đề: Mng giúp e với!!! (/showthread.php?tid=10105)Mng giúp e với!!! - penny_ngox - 08-01-2011

Mng giúp e với :-s~
1>
a)1/5+4/10+9/15+16/20+25/25+36/30+49/35+64/40+81/45
b) (2,75:11/36-0,125):0,25
2>
1 trại chăn nuôi có 3 loại gia súc: bò, dê, ngựa. Số bò của trại bằng 1/3 số dê và ngựa. Số dê bằng 2/5 số gia súc của trại. Số ngựa là 28 con. Hỏi trại có tất cả bao nhiêu con gia súc?
3>
1 đám đất hình thang có đáy bé bằg 3/5 đáy lớn. Chiều cao bằng ½ đáy lớn. Nếu tăng đáy lớn thêm 5m thì diện tích tăng thêm là 25m vuông. Người ta trồng cứ 100m vuông thu đc 75kg thóc. Tính số thóc thu đc.
Mng giúp e với!!! - anh-em - 10-11-2016

không giải nổi


Mng giúp e với!!! - bangcannuocpvc - 10-19-2016

Chịu luôn rồi.nhìn nhức mắt quá


Mng giúp e với!!! - alucardtv - 10-22-2016

Chỉ biết câu 2 và 3 thì đặt ẩn giải từ từ sẽ ra! ^^


Mng giúp e với!!! - nhv30091992 - 11-21-2016

Câu 1 dùng máy tính mà giải, câu 2 và 3 dùng phương trình có ngoặc tên là gì quên mất rồi, nói chung giải pt sẽ ra mà