Khám phá nét độc đáo tại Café Condom – Café Bao cao su  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Khám phá nét độc đáo tại Café Condom – Café Bao cao su
#1
Cafe Condom – Cafe Bao cao su
[FONT=&quot]
Cafe condom v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i cái tên và không gian khác bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u tiên xu[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] Vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t Nam. Cafe condom tuy m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i khai tr[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng đã t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]o cho du khách c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]m giác khác bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t so v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i các quán cafe khác [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i. N[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m ngay trung tâm thành ph[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] quán condom có cây kh[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] ra nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng bông hoa bao cao su là đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c bi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]t rõ nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t cho café condom.[/FONT]

[FONT=&quot]Cafe bao cao su nh[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m tuyên truy[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] 1 tình yêu, tình d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c an toàn h[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n c[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng xã h[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i lành m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh. N[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m ngay trung tâm th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] đô Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i, Cafe condom [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] 14 ngõ 47 Nguyên H[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng, Láng H[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot], Đ[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng Đa, Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i đã và đang là đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n lý t[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]ng cho nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng ai yêu thich cafe và nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng câu chuy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n lý thú v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] bao cao su, cách s[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng an toàn.[/FONT]

[FONT=&quot] Nh[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m cung c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p cho các b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] giáo d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c gi[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i tính an toàn, lành m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh. Cafe condom có condomvang.comchuyên cung c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m bao cao su c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]u n[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] gi[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i: Durex, Fuji, Kimono Microthin, [/FONT][FONT=&quot] Sakamura, Powermen Cùng r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t nhi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u các s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m liên quan đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n tình d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c an toàn. [/FONT]

[FONT=&quot]Địa chỉ: 14 ngõ 47 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội[/FONT]
[FONT=&quot]Điện thoại: 0906868962[/FONT]
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Khám phá nét độc đáo tại Café Condom – Café Bao cao su - by anhtuan21511 - 08-21-2011, 02:57 PM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách