Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh 19 – 5 – 1890  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh 19 – 5 – 1890
#1
Chủ tịch HồChí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hồ Chủ Tịch ngay từ thời niên thiếu.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sự sáng suốt về chính trị, người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước hồi bấy giờ và quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu dân, cứu nước.
Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài, đi đến nước Pháp và nhiều nước Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ. Người hòa mình với những công nhân và những người dân thuộc địa, vừa lao động để sống, vừa học tập, nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi vang dội của cách mạng tháng mười Nga đã đưa Hồ Chủ tịch đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin. Ra sức nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, Người đã nhận rõ đường lối duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.

Cùng năm ấy, Người thành lập hội những người việt Nam yêu nước để tập hợp Việt Kiều ở Pháp. Năm 1919, Người gia nhập đảng xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Đầu năm đó, Người gửi đến Hội nghị Véc – xây (Pháp) “Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam”, đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do và bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Tháng 12/1920, trong Đại hội lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện trên đây đánh dấu bước ngoặt trong đời hoạt động cách mạng của Người, bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1921, Người tham gia thành lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa và năm 1922 xuất bản báo “Người cùng khổ” ở Pháp. Tháng 6/1923, người từ Pháp đi Liên Xô, nước xã hội chủ nghica đầu tiên trên thế giới, tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê nin và tham gia công tác của Quốc tế cộng sản. Cùng năm đó, Người được bầu vào Đoàn chủ tịch Quốc tế nông dân. Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản và được cử làm ủy viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam, hướng dẫn và xây dựng phong trào cách mạng và phong trào Cộng sản ở nước Đông – Nam Châu Á. Năm 1925, người thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Tháng 6/1925, Người tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, mà hạt nhân là cộng sản Đoàn, đồng thơi ra báo thanh niên và mở lớp huấn luyện đào tạo hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt động.

Ngày 3/2/1930, Người triệu tập hội nghị hợp nhất tại Cửu Long (Hương Cảng) để thống nhất các nhóm cộng sản trong nước thành Đảng cộng sản việt Nam.

Trong thời gian từ 1930 – 1940, Người ở nước ngoài tham gia công tác của Quốc tế cộng sản, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng trong nước và có những chỉ thị quý báu cho ban chấp hành Trung ương Đảng ta.

Năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài Người về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của ban chấp hành Trung ương Đảng, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), gấp rút xây dựng lực lượng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Slogan: cố gắn phấn đấu, không thành danh cũng thành trâu Big Grin

"Ngày hôm nay không khác ngày hôm qua, thì ngày mai cũng chẳng có gì khác với ngày hôm nay".
  Trả lời
#2
mịnh nhớ ngày này nhất
  Trả lời
#3
19-5. CÁi ngày đó là ngày không thể nào quên được của 1 ng VN nào.!
  Trả lời
#4
19/5/1890. Nhiều lúc mình nhớ mãi ko ra.
  Trả lời
#5
cả nước việt nam ai cũng yêu bác hồ cả không chỉ các cháu thiếu niên
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách