Một số chương trình đơn giản về C

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Một số chương trình đơn giản về C
#1
Đổi một số từ hệ 10 sang hệ 2
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void doi(int n)
{
     if(n<2)
     printf("%d",n);
     else
     {
         doi(n/2);
         printf("%d",n%2);
     }
}
int main()
{
    int n;
    printf("CHUONG TRINH DOI MOT SO HE 10 SANG HE 2\n");
    printf("---------------------------------------\n");
    printf("Nhap so can doi: ");
    scanf("%d",&n);
    printf("Ket qua he 2: ");
    doi(n);
    getch();
}
Tính giai thừa
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
long giaithua(int n)
{
     if(n==0||n==1)
     return 1;
     else
     return n*giaithua(n-1);
}
int main()
{
    int n;
    printf("CHUONG TRINH TINH GIAI THUA\n");
    printf("---------------------------\n");
    printf("Nhap n= ");
    scanf("%d",&n);
    printf("Ket qua: %d\n", giaithua(n));
    getch();
}
Tính tổng S = 1+2+3+...+n
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int tong(int n)
{
    if(n<=1) return n;
    else return tong(n-1)+n;
}
main()
{
     int n;
     printf("CHUONG TRINH TINH TONG N SO DAU TIEN\n");
     printf("------------------------------------\n");
     printf("Nhap n= ");
     scanf("%d",&n);
     printf("Tong S= %d\n", tong(n));
     getch();
}
Tìm USCLN của hai số nguyên dương
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int uscln(int a, int b)
{
    if (a==b)
    return a;
    else
    if(a>b)
    return uscln(a-b,b);
    else
    return uscln(a,b-a);
}      
int main()
{
     int m, n;
     printf("CHUONG TRINH TIM USCLN CUA HAI SO NGUYEN DUONG\n");
     printf("----------------------------------------------\n");
     printf("Nhap cac gia tri cua a va b: ");
     scanf("%d%d",&m,&n);
     printf("USCLN cua a=%d va b=%d la: %d",m,n,uscln(m,n));
     getch();
}
Đảo một số nguyên dương
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void dao( int n)
{
     if (n<10) printf("%d",n);
     else
     {
         printf ("%d",n%10), dao(n/10);
     }
}
int main()
{
    int n;
    printf("CHUONG TRINH DAO MOT SO NGUYEN DUONG\n");
    printf("------------------------------------\n");
    printf("Nhap so can dao: ");
    scanf("%d",&n);
    printf("So sau khi dao: ");
    dao (n);
    getch ();
}
Trang thông tin việc làm quảng trị thông tin tuyển dụng mới nhất
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách