p14  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
p14
#1
[Image: sieuthiNHANH201102255508zde3nwyxnz3137475.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508yzy2nji2mz3201464.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508nwu5mdrjyt3313159.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508ogninje4nz3240915.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508nda5mmrjmt3287434.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508owi2odjlzw3396650.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508njazzdc5zw3446934.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508zthlzdvjnw3306229.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508ogyzymy0y23438400.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508ntbmnjm2nd3169047.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508mmu3yjnhzt3195837.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508zti2mdzjod3124851.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508nmiwntmwyz3238082.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508ymnhmgjkyt3114217.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508mwfmmzi2mj3557912.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508zju4ntbkot2954922.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508otu4mzfmnj3445177.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508zjgyyzbjm23069487.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508nwqyymiyzd3115848.jpeg]
[Image: sieuthiNHANH201102255508ody1nzq3y23333992.jpeg]
thêm 1 số hình khác cho đở chán đó mờ

[Image: 1296817202695.jpg]
[Image: 1296867977679.jpg]
[Image: 1297431672633.jpg]
[Image: 1297479068048.jpg]
[Image: 1297479081221.jpg]
[Image: 1297474322687.jpg]
[Image: 1297474343412.jpg]
[Image: 1297478730607.jpg]
[Image: 1297478899304.jpg]
[Image: 1297478921482.jpg]
hình ảnh này là đi phóng sanh với ÔN và thả hoa đăng trên chùa KIM CANG ở long an
[Image: 1297940229366.jpg]
[Image: 1297940238959.jpg]
[Image: 1297941238294.jpg]
[Image: 1297941254253.jpg]
[Image: 1297941272501.jpg]
[Image: 1297942203724.jpg]
[Image: 1297942219803.jpg]
[Image: 1297942232689.jpg]
[Image: 1297942255014.jpg]
[Image: 1297942428836.jpg]
[Image: 1297942442934.jpg]
[Image: 1297942454234.jpg]
[Image: 1297942474446.jpg]
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách