Có ứng dụng Chat nào không cần GPRS và 3G không ? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Có ứng dụng Chat nào không cần GPRS và 3G không ?
Options

Có ứng dụng Chat nào không cần GPRS và 3G không ? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN