Dùng “bao” vẫn thấy “que” mờ 2 vạch? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Dùng “bao” vẫn thấy “que” mờ 2 vạch?
Options

Dùng “bao” vẫn thấy “que” mờ 2 vạch? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN