Lúc 10h00 ngày 26/03/2014, Kiếm Thế 2 chính thức khai môn máy chủ mới Hoàng Kim | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Lúc 10h00 ngày 26/03/2014, Kiếm Thế 2 chính thức khai môn máy chủ mới Hoàng Kim
Options

Lúc 10h00 ngày 26/03/2014, Kiếm Thế 2 chính thức khai môn máy chủ mới Hoàng Kim | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN