Feasibility Study (FS) là gì? Mục tiêu chính của việc lập FS là gì? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Feasibility Study (FS) là gì? Mục tiêu chính của việc lập FS là gì?
Options

Feasibility Study (FS) là gì? Mục tiêu chính của việc lập FS là gì? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN