Tài em xin lần đầu quăng hình vổum ! / /^\ \ - Ai đã đăng?
Options

Tài em xin lần đầu quăng hình vổum ! / /^\ \ - Ai đã đăng?