Có ứng dụng chat nào không cần gprs và 3g không? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Có ứng dụng chat nào không cần gprs và 3g không?
Options

Có ứng dụng chat nào không cần gprs và 3g không? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN