Tại sao tin nhắn chỉ có 160 ký tự? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN Tại sao tin nhắn chỉ có 160 ký tự?
Options

Tại sao tin nhắn chỉ có 160 ký tự? | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN