3 năm đầu học tiếng việt , và 10 năm nữa để học một ngôn ngữ thứ 2 | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN 3 năm đầu học tiếng việt , và 10 năm nữa để học một ngôn ngữ thứ 2
Options năm đầu học tiếng việt , và 10 năm nữa để học một ngôn ngữ thứ 2 | Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN